قیمت (میلیون تومان):
رهن تا:
(میلیون تومان)
از تا
متراژ:
اجاره تا:
(تومان)
از متر تا متر

کد ملک: 1115

تاریخ ثبت: 5 مرداد 1393 07:36
ائل گلی >> تبریز >> آذربایجان شرقی
 3 
تعداد خواب:
 15 
تعداد طبقات:
 فروش 
نوع معامله:
 آپارتمان 
نوع ملک:
 3,500,000 
قيمت هر متر مربع:
 402  ميليون تومان
قيمت فروش:
 4 
تعداد واحد در طبقه:
 4 
طبقه:
 115 
متراژ مفيد:
 - 
متراژ قطعه:

تبریز- جاده ائل گلی - خیابان سینا -ساختمانهایی آسمانکد ملک: 1114

تاریخ ثبت: 5 مرداد 1393 07:32
ولیعصر >> تبریز >> آذربایجان شرقی
 3 
تعداد خواب:
 4 
تعداد طبقات:
 فروش 
نوع معامله:
 آپارتمان 
نوع ملک:
 - 
قيمت هر متر مربع:
 855  ميليون تومان
قيمت فروش:
 1 
تعداد واحد در طبقه:
 4 
طبقه:
 171 
متراژ مفيد:
 - 
متراژ قطعه:

تبریز- ولیعصر- برخیابان اوحدیکد ملک: 1113

تاریخ ثبت: 4 مرداد 1393 17:46
ولیعصر >> تبریز >> آذربایجان شرقی
 2 
تعداد خواب:
 5 
تعداد طبقات:
 فروش 
نوع معامله:
 آپارتمان 
نوع ملک:
 3,500,000 
قيمت هر متر مربع:
 413  ميليون تومان
قيمت فروش:
 2 
تعداد واحد در طبقه:
 4 
طبقه:
 118 
متراژ مفيد:
 - 
متراژ قطعه:

تبریز- ولیعصر- فلکه بارنج - 12 متری خوارزمیکد ملک: 1112

تاریخ ثبت: 4 مرداد 1393 11:11
توانیر >> تبریز >> آذربایجان شرقی
 3 
تعداد خواب:
 5 
تعداد طبقات:
 پيش فروش 
نوع معامله:
 آپارتمان 
نوع ملک:
 2,900,000 
قيمت هر متر مربع:
 478  ميليون تومان
پيش فروش:
 1 
تعداد واحد در طبقه:
 1 
طبقه:
 165 
متراژ مفيد:
 - 
متراژ قطعه:

تبریز- توانیر- بعثت

تحویل آخر سال 1393

منطقه پاروفضای سبزکد ملک: 1111

تاریخ ثبت: 4 مرداد 1393 10:19
توانیر >> تبریز >> آذربایجان شرقی
 3 
تعداد خواب:
 14 
تعداد طبقات:
 فروش 
نوع معامله:
 آپارتمان 
نوع ملک:
 3,500,000 
قيمت هر متر مربع:
 630  ميليون تومان
قيمت فروش:
 4 
تعداد واحد در طبقه:
 10 
طبقه:
 180 
متراژ مفيد:
 - 
متراژ قطعه:

تبریز- برخیابان توانیر- برج ارس

واحد بصورت صفر وکار نکرده میباشدکد ملک: 1110

تاریخ ثبت: 30 تیر 1393 07:54
کوی الهی پرست >> تبریز >> آذربایجان شرقی
 3 
تعداد خواب:
 6 
تعداد طبقات:
 فروش 
نوع معامله:
 آپارتمان 
نوع ملک:
 375,000 
قيمت هر متر مربع:
 800  ميليون تومان
قيمت فروش:
 1 
تعداد واحد در طبقه:
 4 
طبقه:
 213 
متراژ مفيد:
 - 
متراژ قطعه:

تبریز- اول جاده ائل گلی -کوی الهی پرست